fbpx

Groepindeling

Één babygroep op kinderopvang MaiKids biedt dagelijks plaats voor maximaal 9 baby’s, zij worden verzorgd door twee pedagogisch medewerkers. 

Op één peutergroep worden maximaal 16 kinderen geplaatst, wederom onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers. Bij 7 peuters of minder mag een pedagogisch medewerker alleen op de groep werken. 

Wanneer uw peuter 4 jaar is geworden en naar de basisschool gaat, dan gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang. Één BSO groep bestaat maximaal uit 20 kinderen onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers. Bij 10 kinderen of minder mag een pedagogisch medewerker alleen op de groep werken. 

Wij streven naar een evenwichtige leeftijdsopbouw en jongens/meisjes verdeling op de groep.

Op locatie Laan van Vlaanderen beschikken wij over een centrale hal voor het kinderdagverblijf en een centrale hal voor de buitenschoolse opvang. Deze zijn zodanig ingericht dat kinderen er in kleine groepjes samen kunnen spelen.

Bij Kinderopvang Maikids vindt de opvang plaats in stamgroepen. Ieder kind wordt in een vaste groep geplaatst met vaste pedagogisch medewerkers. Er wordt aan ouders en kinderen duidelijk aangegeven in welke stamgroep het kind zit en welke pedagogisch medewerkers op welke dagen werken (dit geldt voor het structurele rooster, behoudens ziekte, verlof en vakantie).

Een kind krijgt maximaal drie standaard pedagogisch medewerkers toegewezen. Per dag van de week is minimaal één van deze pedagogisch medewerkers werkzaam op de groep van het kind (dit geldt voor het structurele rooster, behoudens ziekte, verlof en vakantie). Deze pedagogisch medewerkers zijn tevens het aanspreekpunt. Op rustige dagen en in geval van ziekte of vakantie kan het voorkomen dat groepen worden samengevoegd of dat kinderen worden opgevangen in een groep die niet zijn/haar stamgroep is. Een pedagogisch medewerker van de eigen groep zal de kinderen naar de andere groep vergezellen.

De kinderen kunnen bij activiteiten de stamgroepen verlaten; dan wordt de maximale omvang van de stamgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per pedagogisch medewerker van kracht, toegepast op het totaal aantal aanwezige kinderen op de locatie.

Voor de flexibiliteit in de organisatie hebben wij ons rooster bij de dagopvang zo gepland dat aan het begin en aan het einde van de dag een pedagogisch medewerker maximaal anderhalf uur alleen staat op de groep. Dit is conform het convenant Kwaliteit Kinderopvang.

Dagindeling

Om 7:00 opent MaiKids Hoofddorp en om 7:30 opent MaiKids Amsterdam haar deuren. De ouders kunnen hun kind(eren) tot 9:30 brengen. 

Het eerst jaar op de babygroep volgen baby’s vooral het ritme van thuis. Vanaf 1 jaar proberen we over te gaan naar ons dagprogramma. Het dagprogramma van de baby’s vindt u hieronder. (tijden MaiKids Amsterdam zijn aangehouden).

Dagindeling van de peutergroepen.

Dagindeling van de BSO